Statuten – De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen

Titel VI – Rekeningen en begroting

Artikel 32: Boekjaar en opmaken van rekeningen en begroting

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

Het bestuursorgaan maakt de jaarrekening van het afgelopen jaar op (volgens de voorschriften hernomen in Boek 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in het Boek III, Titel 3, Hoofdstuk 2 van het Wetboek van economisch recht), alsook de begroting voor het volgende jaar en legt beide ter goedkeuring voor op de jaarlijkse algemene vergadering.

De AV stelt twee controleurs ter controle van de boekhouding aan die geen deel uitmaken van het BO. Deze controleurs worden benoemd voor een mandaat van één jaar. Zij oefenen dit mandaat kosteloos uit.


STATUTENTITEL ITITEL IITITEL IIITITEL IVTITEL VTITEL VITITEL VIITITEL VIII