Statuten – De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen

Titel III – De algemene vergadering (AV)

Artikel 13: Samenstelling

De algemene vergadering wordt samengesteld uit alle effectieve leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van het BO, door de afgevaardigd bestuurder of door de aanwezige bestuurder met de hoogste anciënniteit.

De aangesloten en ereleden mogen deelnemen aan de AV met consultatieve bevoegdheid.

Artikel 14: Bevoegdheden

De algemene vergadering bezit alle bevoegdheden die haar uitdrukkelijk zijn toevertrouwd door de wet of de onderhavige statuten.

In volgende gevallen is een beslissing van de algemene vergadering vereist:

  • het wijzigen van de statuten
  • het goedkeuren van jaarrekening en begroting
  • de benoeming en afzetting van de bestuurders
  • het verlenen van ontlasting aan administrateurs alsook, in voorkomend geval, het inleiden van een actie van de vereniging tegen de administrateurs
  • het vastleggen van het bedrag van het jaarlijks lidgeld
  • de uitsluiting van effectieve leden
  • de vrijwillige ontbinding van de vereniging
  • de omzetting van de VZW in een IVZW
  • alle gevallen waarvoor de statuten het vereisen.

Artikel 15: Werking

De algemene vergadering wordt ten minste eenmaal per jaar samengeroepen, in de loop van het 1ste semester dat volgt op het afsluiten van de jaarrekening, in principe in de loop van de maand maart.

Op ieder ogenblik, kan een buitengewone algemene vergadering van de vereniging samengeroepen worden op beslissing van het bestuursorgaan of op vraag van minstens één vijfde van de effectieve leden.

In dit laatste geval, roept het bestuursorgaan, binnen de 21 dagen die volgen op de vraag van de leden, de algemene vergadering bijeen. De algemene vergadering zelf moet dan plaatsvinden binnen de 40 dagen na de aanvraag der leden, waarbij de minimumtermijn van 15 dagen tussen de convocatie en de datum van de vergadering moet nageleefd worden, zoals vastgelegd wordt in de volgende paragraaf.

De bestuurder belast met deze taak, roept minstens 15 dagen vóór de vastgestelde datum de effectieve leden op voor de algemene vergaderingen, hetzij per gewone of elektronische post, hetzij door vermelding in het ledentijdschrift (indien dit bestaat) of nog via de website.

De uitnodiging bevat de dagorde alsook de datum, uur en plaats van de vergadering.

Ieder voorstel dat door een twintigste der effectieve leden ondertekend wordt, moet in de dagorde opgenomen worden, voor zover het minimum 21 dagen bij voorbaat aan de leden van het bestuursorgaan meegedeeld wordt.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de urgentie en het belang van de vereniging zulks vereisen, kan het bestuursorgaan, overeenkomstig de wet, voorzien in deelname op afstand van de leden aan de algemene vergadering, langs elektronische weg.

Artikel 16: Quorums voor aanwezigheid en meerderheden

Ieder effectief lid heeft het recht om de algemene vergadering bij te wonen of er zich te laten vervangen door een ander effectief lid. Een effectief lid kan echter niet meer dan twee volmachten hebben.

De beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, behalve in de gevallen waarin de wet of de onderhavige statuten er anders over beslissen.

Ieder lid heeft één stem op de AV.
Met ongeldige en blanco stemmen alsook met de onthoudingen wordt geen rekening gehouden bij de berekening van meerderheden.
Bij een gelijk aantal stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend.

De stemming gebeurt bij handopheffing behalve indien een eenvoudige meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden vraagt voor een geheime stemming.
Een stembeurt die betrekking heeft op personen, gebeurt altijd bij geheime stemming.

Artikel 17: Wijzigingen aan de statuten

De algemene vergadering kan slechts geldig over wijzigingen aan de statuten beraadslagen als deze wijzigingen expliciet aangegeven zijn in de uitnodiging en indien minimum twee derden der effectieve leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Wijzigingen aan de statuten worden aangenomen met een tweederdemeerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Een wijziging die betrekking heeft op de doelstellingen of het sociale opzet van de vereniging, kan echter alleen goedgekeurd worden met een vier-vijfden meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Als geen twee derden van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de eerste vergadering, kan een tweede bijzondere algemene vergadering belegd worden die geldig kan beraadslagen, onverschillig het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze bijzondere AV kan wijzigingen aan de doelstellingen en het sociale opzet van de vereniging goedkeuren met een vier-vijfde meerderheid der stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden en alle andere wijzigingen aan de statuten goedkeuren met een tweederdemeerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De tweede bijzondere algemene vergadering kan ten vroegste vijftien dagen na de eerste vergadering belegd worden.

Wanneer de algemene vergadering stemt over wijzigingen aan de statuten, wordt geen rekening gehouden met ongeldige en blanco stemmen evenmin als met onthoudingen, voor de berekening van meerderheden.

Artikel 18: Register der processen-verbaal en publicaties

De beslissingen van de algemene vergadering, worden opgenomen in het PV van de vergadering. Dit PV wordt goedgekeurd in de loop van de eerstvolgende AV en wordt aansluitend ondertekend door de afgevaardigd bestuurder en een administrateur die met deze taak belast werd.

Deze PV’s worden bewaard in een register der processen-verbaal dat bijgehouden wordt door de Secretaris. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel, waar de effectieve leden er kunnen kennis van nemen op eenvoudige schriftelijke en gemotiveerde aanvraag, gericht aan het bestuursorgaan maar zonder verplaatsing van het register.

De PV’s van de algemene vergadering worden aan de leden overgemaakt via het meest gepaste transmissiemiddel, zonder afbreuk te doen aan de wettelijke voorschriften inzake openbaarheid.v

Beslissingen van individuele aard worden eventueel aan derden meegedeeld die hun belang schriftelijk rechtvaardigen in een brief gericht aan de administrateur die hiermee belast is.

Beslissingen die betrekking hebben op wijzigingen aan de statuten, op benoeming of ontslag van bestuursleden en de verantwoordelijken voor het dagelijks beheer, alsook op de ontbinding of op de transformatie van de vereniging, worden zonder uitstel ingediend bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank om gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad.


STATUTENTITEL ITITEL IITITEL IIITITEL IVTITEL VTITEL VITITEL VIITITEL VIII