Statuten – De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen

Titel IV – Het Bestuursorgaan (BO)

Artikel 19: Samenstelling

De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan dat samengesteld is uit minimum drie en maximum vijftien personen, gekozen uit de effectieve leden, die benoemd worden door de algemene vergadering.

Deze bestuurders zijn natuurlijke personen.

Artikel 20: Duur en einde van het mandaat

De duur van een mandaat is bepaald op vier jaar. Het mandaat geeft geen recht op een vergoeding.
Bij vernieuwing van een mandaat zijn de uittredende bestuurders herkiesbaar.

Als de algemene vergadering nog niet voorzien heeft in de vervanging van het bestuursorgaan bij het aflopen van het mandaat der bestuurders, blijven deze in functie, in afwachting van de beslissing van de algemene vergadering.

Het mandaat van de bestuurders eindigt pas op de vervaldag van de termijn, bij overlijden, bij ontslag of bij afzetting.

Indien het aantal bestuurders, door het overlijden van één van hen, onder het wettelijk of statutaire minimum duikt, dan wordt een algemene vergadering samengeroepen om te voorzien in de vervanging van de ontbrekende bestuurder.

Een bestuurder kan, op ieder ogenblik, ontslagen worden door de algemene vergadering, zonder dat deze beslissing moet gerechtvaardigd worden. Indien nodig voorziet de algemene vergadering in de vervanging van de ontslagen bestuurder.

Artikel 21: Ontslag

Ieder bestuurder die ontslag wil nemen, moet dit ontslag schriftelijk kenbaar maken aan de andere leden van het bestuursorgaan.

Indien het aantal bestuurders, door dit ontslag, onder het wettelijk of statutaire minimum duikt, dan blijft de betrokken bestuurder in functie tot bij zijn vervanging.

Een bestuurder die, zonder rechtvaardiging, afwezig blijft op 3 opeenvolgende vergaderingen van het BO, wordt aanzien als ontslaggevend. Hij blijft nochtans als bestuurder verantwoordelijk zolang de algemene vergadering geen akte nam van zijn ontslag.

Artikel 22: Werking

Het bestuursorgaan werkt collegiaal. Het neemt op geldige wijze beslissingen wanneer deze in vergadering genomen worden, met eerbiediging der quorums voor aanwezigheid en meerderheden, vastgelegd in onderhavige statuten. Nochtans kunnen beslissingen, uitzonderlijk, vanop afstand genomen worden, voor zover de beslissing schriftelijk genomen wordt en met eenparigheid van stemmen aanvaard wordt.

Het bestuursorgaan benoemt onder zijn leden een voorzitter, een afgevaardigd bestuurder, een penningmeester en een secretaris. Eenzelfde bestuurder kan voor meerdere functies aangeduid worden.

De vergaderingen van het bestuursorgaan worden voorgezeten door de bestuurder die met deze taak belast werd.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de urgentie en het belang van de vereniging zulks vereisen, kunnen besluiten worden genomen met de eenparige schriftelijke instemming van de bestuurders.

Artikel 23: Quorums van aanwezigheid en meerderheden

Het bestuursorgaan komt samen op uitnodiging van de bestuurder die met deze taak belast is, telkens wanneer de noden van de vereniging dit vereisen of op vraag van een kwart van de bestuurders.

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beslissen als een meerderheid van bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid der stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Met ongeldige en blanco stemmen alsook met onthoudingen wordt geen rekening gehouden voor de berekening van meerderheden.

Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

Een bestuurder kan door een andere bestuurder vertegenwoordigd worden maar elke bestuurder kan slechts drager zijn van maximum één volmacht.

Artikel 24: Belangenvermenging

Een bestuurder die, in het kader van een te nemen beslissing, een direct of indirect belang van patrimoniale aard heeft dat ingaat tegen het belang van de vereniging, moet de andere bestuurders hierover informeren vooraleer het bestuursorgaan beslissingen neemt. De verklaring van de betrokken bestuurder en zijn precisering over de aard van de mogelijke belangenvermenging moeten opgenomen worden in het proces-verbaal van de vergadering van het BO die hierover moet beslissen. Het bestuursorgaan mag deze beslissing niet delegeren.

De bestuurder betrokken in de hoger aangehaalde belangenvermenging mag niet deelnemen aan de beraadslaging van het bestuursorgaan over deze materie noch aan de stembeurt over dit punt. Als het belangenconflict geldt voor een meerderheid van aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, dan moet het punt voorgelegd worden aan de algemene vergadering. Als de beslissing of de operatie door de algemene vergadering wordt goedgekeurd, dan mag het bestuursorgaan ze ten uitvoer brengen.

Dit artikel is niet van toepassing indien de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke tussenkomsten die op marktconforme wijze kunnen afgehandeld worden, zoals vroegere operaties van gelijke aard.

Artikel 25: Het register der processen-verbaal

De beslissingen van het bestuursorgaan worden bewaard in een register der processen-verbaal, getekend door de voorzitter of de afgevaardigd bestuurder alsook door de secretaris of een bestuurder.

Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel, waar de effectieve leden er kunnen kennis van nemen op eenvoudige schriftelijke en gemotiveerde aanvraag, gericht aan het bestuursorgaan maar zonder verplaatsing van het register.

Artikel 26: Bevoegdheden

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om alle nodige of nuttige handelingen te stellen voor het verwezenlijken van de doelstellingen van de vereniging, zoals hierboven gedefinieerd. Zijn uitgesloten: de bevoegdheden die, door de wet of de onderhavige statuten, voorbehouden zijn voor de algemene vergadering.

Artikel 27: Dagelijks beheer

Het bestuursorgaan kan, onder zijn verantwoordelijkheid, het dagelijks beheer van de vereniging, met het recht op ondertekening dat erbij hoort, toevertrouwen aan één of meerdere bestuurders van de vereniging.

Indien het om meerdere bestuurders gaat, dan handelen zij individueel.

Het dagelijks beheer behelst zowel de handelingen en beslissingen die beperkt blijven tot de noden van het dagelijks leven van de vereniging als de handelingen en beslissingen die, omwille van hun gering belang of omwille van hun dringend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Artikel 28: Algemene vertegenwoordiging van de vereniging

Rechtsvorderingen, als initiator of verdediger, worden –in naam van de vereniging– aanhangig gemaakt of ondersteund door de voorzitter en een bestuurder. Zij handelen in overleg.

Aktes die de vereniging binden en het dagelijks beheer overstijgen, worden getekend door de Voorzitter, door de afgevaardigd bestuurder of door twee administrateurs die hun bevoegdheden niet moeten rechtvaardigen t.o.v. derden.

Artikel 29: Publicaties

Aktes die betrekking hebben op de benoeming van bestuurders en van personen die belast worden met het dagelijks beheer alsook op de beëindiging van hun functie, bevatten hun naam, voornamen, adres en geboorteplaats en -datum.

Al deze aktes worden zo snel mogelijk aan de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overgemaakt voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 30: Verantwoordelijkheid der bestuurders

De bestuurders nemen, geen enkele persoonlijke verplichting op zich met betrekking tot de verbintenissen van de vereniging. Zij zijn enkel verantwoordelijk voor fouten die ze maken bij het uitoefenen van hun mandaat.


STATUTENTITEL ITITEL IITITEL IIITITEL IVTITEL VTITEL VITITEL VIITITEL VIII