Statuten – De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen

Titel II – Leden

Artikel 5: Toelatingsvoorwaarden voor effectieve leden

De vereniging telt, onder andere, effectieve leden.
Het aantal effectieve leden is onbeperkt en kan niet kleiner zijn dan vijf.

Effectieve leden genieten de volledige rechten die door de wet en de huidige statuten aan leden worden toegekend.

Zijn effectief lid, de natuurlijke of rechtspersonen die geïnteresseerd zijn in de doelstellingen van de vereniging, zich ertoe verbinden haar statuten na te leven en in deze hoedanigheid aanvaard worden door het bestuursorgaan (BO), dat zich hierover moet uitspreken met een tweederdemeerderheid.

Elke natuurlijke of rechtspersoon die effectief lid van de vereniging wenst te worden, moet daartoe een schriftelijke aanvraag tot het bestuursorgaan richten. Wanneer het om de kandidatuur van een rechtspersoon gaat, wordt aangegeven welke natuurlijke persoon belast wordt de rechtspersoon te vertegenwoordigen.

Artikel 6: Toelatingsvoorwaarden voor aangesloten leden

De vereniging telt ook aangesloten leden. Zijn aangesloten leden, de natuurlijke of rechtspersonen die de vereniging willen bijstaan en/of willen deelnemen aan haar activiteiten.

Om in deze hoedanigheid aanvaard te worden, verbinden de kandidaten zich ertoe om de statuten na te leven en moeten zij door het bestuursorgaan, met een tweederdemeerderheid aanvaard worden.

Elke natuurlijke of rechtspersoon die aangesloten lid wenst te worden van de vereniging, moet daartoe een schriftelijke aanvraag tot het bestuursorgaan richten. Wanneer het om de kandidatuur van een rechtspersoon gaat, wordt aangegeven welke natuurlijke persoon belast wordt de rechtspersoon te vertegenwoordigen.

Artikel 7: Ereleden

Op voorstel van het BO kan de AV, bij eenvoudige meerderheid, ereleden benoemen, omwille van hun uitzonderlijke verdiensten of van de diensten die zij aan de vereniging verleend hebben.

Het aantal ereleden is niet beperkt.

Artikel 8: Rechten van aangesloten leden en ereleden

Aangesloten leden en ereleden hebben geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks recht van inmenging in de werking van de vereniging. Ze mogen suggesties of voorstellen indienen, liefst langs het kanaal van het Bureau.

Artikel 9: Ontslag en uitsluiting van leden

Effectieve, aangesloten en ereleden kunnen zich, op ieder ogenblik terugtrekken uit de vereniging door, schriftelijk, hun ontslag kenbaar te maken aan het bestuursorgaan.

Wordt aanzien als ontslaggevend:

    • het effectief of aangesloten lid dat zijn lidgeld niet betaald binnen de maand na de herinnering die hem schriftelijk toegestuurd wordt;
    • het effectief of aangesloten lid dat niet langer voldoet aan de toelatingsvoorwaarden;
    • het effectief lid dat niet aanwezig of vertegenwoordigd is op 3 opeenvolgende algemene vergaderingen.

De uitsluiting van een effectief lid wordt uitgesproken door de algemene vergadering. Deze laatste kan er zich enkel geldig over uitspreken als de uitsluiting expliciet vermeld wordt in de uitnodiging en op voorwaarde dat er op zijn minst twee derden van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitsluiting wordt bij geheime stemming uitgesproken met een tweederdemeerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde leden, nadat het betrokken lid eerst de kans kreeg om gehoord te worden, als hij dit wenst. Bij een dergelijke stemming worden de ongeldige en blanco stemmen alsook de onthoudingen beschouwd als negatieve stemmen.

De uitsluiting van een aangesloten lid kan, met een eenvoudige meerderheid, uitgesproken worden door het bestuursorgaan.

Het ontslagnemend, geschorst of uitgesloten lid alsook de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid, kunnen geen enkel recht doen gelden op het maatschappelijke vermogen van de vereniging. Ze kunnen het jaarlijks lidgeld niet terugvorderen noch een verantwoording van de rekeningen of de inventaris van het patrimonium opvragen.

Artikel 10: Het register van de effectieve leden

De vereniging houdt, onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, een register bij van de effectieve leden. Dit register bevat de namen, voornamen en adressen van de effectieve leden of, als het om rechtspersonen gaat, hun handelsnaam, hun rechtsvorm, hun ondernemingsnummer en hun maatschappelijke zetel alsook de naam, voornamen en woonplaats van hun vertegenwoordiger(s).

Bovendien worden de beslissingen tot toetreding, ontslag of uitsluiting van effectieve leden in dit register genoteerd door het bestuursorgaan, binnen de acht dagen nadat het BO kennis kreeg van de genomen beslissing(en).

Alle leden kunnen, mits een gemotiveerd schrijven aan het bestuursorgaan, het register der effectieve leden raadplegen. De raadpleging gebeurt op de maatschappelijke zetel van de vereniging, zonder verplaatsing van het register.

Artikel 11: Verantwoordelijkheid

De leden zijn in geen enkel geval ten persoonlijke titel verantwoordelijk voor verbintenissen die namens de vereniging zijn aangegaan (Art 9 – 1 van het WVV).

Artikel 12: Lidgeld

Het bedrag van het jaarlijks lidgeld der effectieve en aangesloten leden wordt vastgelegd door de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan. Het lidgeld zal echter nooit hoger zijn dan 100 euro’s, zowel voor de effectieve als voor de aangesloten leden.


STATUTENTITEL ITITEL IITITEL IIITITEL IVTITEL VTITEL VITITEL VIITITEL VIII