De financies van de VZW

De Vereniging is totaal onafhankelijk, op een kleine werkingssubsidie die zij van Defensie ontvangt na; deze subsidie stelt haar in staat door het Koninklijk Besluit van de FOD Financiën als culturele instelling erkend te worden. Daaruit volgt dat de milde giften van minstens 40 € die op rekeningnummer BE96 0012 2399 5005 gestort worden fiscaal aftrekbaar zijn.

Daar Defensie aan de vzw contractueel oplegt het galaconcert te organiseren ten voordele van een sociaal werk van de militaire gemeenschap en eventueel ook van een ander goed doel, gekozen door de Vereniging, brengt dit concert nooit enige winst op… soms in tegendeel.

Hieruit vloeit voort dat de voornaamste financieringsbronnen van de vzw voortkomen (in orde van grootte) uit:

  • De mildheid van talrijke schenkers die door hun gift hun belangstelling voor de activiteiten van de Vereniging uiten;
  • De verkoop door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen van compact discs uitgebracht door de vzw;
  • De royalties van de verkoop van de compact discs verkocht door de uitgever;
  • De bescheiden intresten van de spaarrekening of effecten;
  • De verkoop van het boek met de geschiedenis van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen.

Het is wellicht overbodig te onderlijnen dat, wegens de heel sterke daling van de verkoop van compact discs en bijgevolg ook van de geïnde royalties, de Vereniging hoofdzakelijk op giften rekent om haar diverse activiteiten te financieren.