Statuten – De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen

Titel VII – Ontbinding

Artikel 33: Ontbinding

Behalve in geval van gerechtelijke ontbinding, kan alleen de algemene vergadering de ontbinding van de vereniging beslissen, in overeenstemming met de voorschriften van Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In dat geval, duidt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan, legt zij hun bevoegdheden en hun eventuele vergoeding vast en geeft zij aan welke bestemming moet gegeven worden aan de netto-activa.

Artikel 34: Bestemming van de netto activa

In alle gevallen van ontbinding, vrijwillig of gerechtelijk, zullen, na aanzuivering van de schulden, de netto activa overgemaakt worden aan een andere organisatie die gelijkaardige belangloze doelstellingen nastreeft.


STATUTENTITEL ITITEL IITITEL IIITITEL IVTITEL VTITEL VITITEL VIITITEL VIII