Statuten – De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen

Titel I – Benaming – Zetel

Artikel 1: Benaming en Vermeldingen

De vereniging draagt de naam: “De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen”, VZW.
In haar relaties met derden mag zij ook de vertaling “Les Amis de la Musique Royale des Guides” en de afkortingen “VKMG” of “AMRG” gebruiken.

Alle aktes, facturen, aankondigingen, publicaties, brieven, bestelbonnen, internetsites en andere documenten, al of niet onder elektronische vorm, uitgebracht door de vereniging moeten bevatten:

  • de benaming van de rechtspersoon, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding “VZW” (of ‘Vereniging zonder Winstoogmerk’);
  • de precieze vermelding van de zetel van de rechtspersoon;
  • het ondernemingsnummer;
  • de term “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de precisering van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de rechtspersoon (Ondernemingsrechtbank van Brussel);
  • minstens één rekeningnummer bij een in België gevestigde kredietinstelling waarvan de vereniging titularis is;
  • in voorkomend geval, het elektronisch adres en de internetsite van de vereniging;
  • in voorkomend geval, de vermelding dat de vereniging in vereffening is.

Iedere persoon die ten bate van de vereniging tussenkomt met behulp van één van de hierboven aangehaalde documenten, waarin één van hogervermelde vermeldingen ontbreekt, kan persoonlijk verantwoordelijk gesteld worden voor een deel of het geheel van de verplichtingen die erin aangegaan worden.

Artikel 2: Maatschappelijke Zetel

De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De maatschappelijke zetel kan verplaatst worden bij beslissing van de algemene vergadering (AV).
Het adres van haar website is www.amrg-vkmg.be en haar emailadres is: contact@amrg-vkmg.be.

Artikel 3: Doelstellingen en Sociaal Opzet

De vereniging heeft tot doel de artistieke uitstraling van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen en haar morele en materiële belangen te promoten.

Zij streeft ernaar deze doelstellingen te realiseren via volgende activiteiten: het organiseren van concerten, de opname van CD’s en DVD’s, het aanbieden van muziek via elektronische kanalen, het uitgeven van boeken en brochures , het in stand houden van een website, aanwezigheid op de sociale netwerken, de productie van public relations artikels, …

Om haar doelstellingen te realiseren mag de vereniging iedere hulp of materiële en financiële bijdrage aanvaarden van openbare of private rechtspersonen alsook van natuurlijke personen. Fondsen en goederen die op deze manier verworven worden, mogen uitsluitend aangewend worden voor het verwezenlijken van de maatschappelijke doelstellingen.

De vereniging mag haar medewerking verlenen aan of zich inlaten met iedere activiteit die overeenstemt met haar doelstellingen.

Artikel 4: Duur

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.


STATUTENTITEL ITITEL IITITEL IIITITEL IVTITEL VTITEL VITITEL VIITITEL VIII