Reglement van Inwendige Orde (RIO)

Titel IV – De Leden

a. Ereleden

Het erelidmaatschap kan worden toegekend aan persoonlijkheden die door hun aanwezigheid binnen de Vereniging de verwezenlijking van haar doelstellingen kunnen vergemakkelijken. Deze titel kan eveneens worden toegekend aan personen die, door hun optreden ten gunste van de Vereniging, een bijzondere dank of eer hebben verdiend.

Voorstellen voor de toekenning van de titel van erelid moeten worden toegezonden aan het Bureau, dat ze op de agenda van de volgende vergadering van het Bestuursorgaan plaatst.

b. Effectieve leden

De stichtende leden van de Vereniging “De Vrienden van de KMG” zijn automatisch effectieve leden.

Kunnen ook als effectief lid aanvaard worden:

 • de Kapelmeester van de KMG.
 • de oud kapelmeesters van de KMG.
 • de korpsoversten van de Gidsenregimenten.
 • de oud korpsoversten van de Gidsenregimenten.
 • de oud-korpsoversten van het 1JP/G Regiment.
 • de artiesten in functie bij de KMG van de Gidsen.
 • militaire persoonlijkheden en persoonlijkheden uit de artistieke en muzikale wereld

c. Angesloten leden

Kunnen als aangesloten lid toegelaten worden:

 • voormalige artiesten van de KMG van de Gidsen.
 • voormalige officieren en onderofficieren van de Gidsenregimenten (inclusief deze van 1JP/G).
 • leden van de Koninklijke Officiersclub van het Gidsenregiment.
 • natuurlijke of rechtspersonen wier aanwezigheid binnen de Vereniging kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
 • natuurlijke of rechtspersonen die regelmatig een financiële bijdrage leveren ter bevordering van de activiteiten van de Vereniging.

Naast de fiscale attesten die de Vereniging als erkende culturele instelling kan afgeven, ontvangen deze aangesloten leden alle door de Vereniging uitgegeven tijdschriften en worden zij bij voorrang uitgenodigd voor de concerten van de KMG.

Wanneer de bijdragen bestemd zijn om een specifieke activiteit te bevorderen, kunnen de namen van de schenkers, bij beslissing van het Bureau, vermeld worden in de documenten die bij deze gelegenheid worden opgesteld.

Aangesloten leden hebben dezelfde verplichtingen als de effectieve leden. Zij hebben ook dezelfde rechten als de effectieve leden, met uitzondering van het stemrecht in de algemene vergaderingen.

d. Overgang van de ene categorie naar de andere

Een effectief of aangesloten lid kan worden voorgedragen als erelid indien hij/zij voldoet aan de vereisten voor deze categorie.

Een aangesloten lid kan effectief lid worden:

 • als hij/zij beantwoordt aan de vereisten voor die categorie vooropgesteld werden
 • of als hij/zij wordt voorgedragen door ten minste twee effectieve leden en indien hun kandidatuur de doelstellingen van de Vereniging kan dienen

Voorstellen om van de ene naar de andere categorie over te gaan worden door het Bureau opgesteld.


RIOTITEL ITITEL IITITEL IIITITEL IVTITEL VTITEL VI