Reglement van Inwendige Orde (RIO)

Titel V – Het Bureau (Bu)

a. Samenstelling

  • de Voorzitter van de Vereniging
  • de Afgevaardigd Bestuurder, die de Voorzitter vertegenwoordigt en hem bij diens afwezigheid vervangt; hij leidt de werkzaamheden van het Bureau.
  • de Secretaris.
  • de Penningmeester.
  • bestuurders aangesteld door het Bestuursorgaan.

b. De vergaderingen

Het Bureau komt zo vaak als nodig bijeen, op uitnodiging van de Voorzitter of van de Afgevaardigd Bestuurder.
De uitnodiging bevat de agenda.

c. Opdracht

Het Bureau heeft tot taak het dagelijks beheer van de Vereniging te verzekeren. Het is er de drijvende kracht van en onderneemt alle acties die nodig zijn om het doel van de Vereniging te verwezenlijken in het kader van de algemene opties die door het Bestuursorgaan en de Algemene Vergadering zijn aangenomen.

Het Bureau kan organisatiecomités oprichten voor specifieke activiteiten (concerten, cd’s, enz.).


RIOTITEL ITITEL IITITEL IIITITEL IVTITEL VTITEL VI