Huishoudelijk Reglement van de VZW

Titel IV: De Leden

a.  De ereleden

Kunnen toegelaten worden als erelid, de personaliteiten waarvan de aanwezigheid in de schoot van de Vereniging deze laatste toelaat gemakkelijker haar doelstellingen te bereiken. Deze titel kan eveneens verleend worden aan personen die omwille van hun actie ten voordele van de V.Z.W. speciaal bedankt of vereerd dienen te worden.

De voorstellen voor het verlenen van de titel van erelid moeten overgemaakt worden aan het Dagelijks Bestuur die er zorg voor draagt dat dit opgenomen wordt op de dagorde van de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.

b.  De effectieve leden

Zijn ambtshalve effectief lid, de stichtende leden van de Vereniging “De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen”.

Kunnen als effectief lid aanvaardt worden:

  • De Kapelmeester van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen
  • De oud‑kapelmeesters van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen
  • De Korpsoversten van de Gidsen Regimenten
  • De oud‑korpsoversten van de Gidsen Regimenten
  • Personaliteiten uit de militaire, artistieke of muzikale middens

c.  De aangesloten leden

Kunnen als aangesloten lid aanvaardt worden :

  • De Muzikanten van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen
  • De oud‑muzikanten van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen
  • De officieren en onderofficieren van de Gidsen Regimenten
  • De oud‑officieren en oud‑onderofficieren van de Gidsen Regimenten
  • Natuurlijke of rechtspersonen waarvan de aanwezigheid in de schoot van de Vereniging deze laatste kan helpen haar doelstellingen te bereiken.

De aangesloten leden moeten dezelfde verplichtingen als de gewone leden aanvaarden. Zij hebben ook dezelfde rechten als laatstgenoemden, met uitzondering van het stemrecht bij Algemene Vergaderingen.

d.  Overgang van de ene categorie naar de andere

Een gewoon lid of een toetredend lid mag voorgedragen worden als erelid indien hij/zij beantwoordt aan de voorwaarden die voor deze categorie vooropgesteld werden.

Een aangesloten lid kan effectief lid worden :

  • indien hij/zij beantwoordt aan de voorwaarden die voor deze categorie vooropgesteld werden.
  • ten uitzonderlijken titel, zelfs indien hij/zij niet aan de voorwaarden beantwoordt, indien hij/zij door ten minste twee gewone leden voorgedragen wordt en indien zijn/haar kandidatuur de doelstellingen van de Vereniging kan dienen.

De voorstellen tot overgang van een categorie naar een andere worden door het Dagelijks Bestuur geformuleerd.


HRTITEL ITITEL IITITEL IIITITEL IVTITEL VTITEL VITITEL VII