De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen

Titel VII: Begroting, rekeningen, controle

Artikel 23

Artikel 23-1 :  Het dienstjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

Artikel 23-2 :  De RvB maakt een staat op van de rekeningen en van het budget en onderwerpt deze aan de goedkeuring van de algemene vergadering, zoals de wettelijke voorschriften ter zake het voorschrijven.

Artikel 23-3 : De Algemene Vergadering stelt twee controleurs ter controle van de boekhouding aan die geen deel uitmaken van de raad van bestuur.
Deze controleurs worden benoemd voor een mandaat van één jaar. Zij oefenen dit mandaat kosteloos uit.


STATUTENTITEL ITITEL IITITEL IIITITEL IVTITEL VTITEL VITITEL VIITITEL VIII