De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 16

De algemene vergadering wordt samengesteld uit alle effectieve leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de RvB, door de afgevaardigde bestuurder of door de aanwezige bestuurder met de meeste anciënniteit.

Artikel 17

De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn :

  • wijzigen van de statuten;
  • benoeming en afzetting van de bestuurders;
  • jaarlijks goedkeuren van de begroting en van de rekeningen;
  • de aanstelling van controleurs die de boekhouding controleren;
  • besluiten tot de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
  • uitsluiting van leden.

Alle andere zaken vallen onder de bevoegdheid van de RvB.

Artikel 18

De algemene vergadering wordt door de RvB samengeroepen telkens als de doelstellingen en de belangen van de vereniging dit vereisen.

Artikel 18-1 : Zij wordt ten minste eenmaal per jaar samengeroepen, in principe in de loop van de maand maart, om de rekening van het afgelopen jaar en de begroting voor het lopende jaar goed te keuren.

De RvB is verplicht een buitengewone algemene vergadering te houden wanneer één vijfde van de effectieve leden daarom verzoeken.

Artikel 18-2 :  Ten einde geldig te zijn, moeten de uitnodigingen voor de algemene vergadering getekend zijn door de voorzitter, de afgevaardigde bestuurder, of door twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten, per gewone brief, per aangetekende brief of door gelijk welk intern informatiemiddel eigen aan de vereniging, ten minste vijftien dagen vóór de algemene vergadering uitgenodigd worden.

Artikel 18-3 : De uitnodiging vermeldt plaats, datum en duur van de algemene vergadering. Zij maakt eveneens melding van de dagorde, die door de RvB is opgesteld. Elk voorstel, getekend door ten minste één twintigste van de effectieve leden, moet eveneens op de dagorde vermeld worden. De punten die niet op de dagorde vermeld zijn mogen slechts behandeld worden indien meer dan de helft van de aanwezige effectieve leden daarom verzoeken.

Artikel 19

Een effectief lid mag zich door een ander effectief lid op de algemene vergadering laten vervangen. Ieder lid heeft één stem op de algemene vergadering.

Artikel 20

De beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid van de tegenwoordige of vertegenwoordigde stemmen, behalve in de gevallen waarin er anders wordt beslist door de wet of door onderhavige statuten. Bij een gelijk aantal stemmen is de stem van de voorzitter, of van de bestuurder die hem vervangt, doorslaggevend.

Artikel 21

Tot wijziging van de statuten kan slechts besloten worden indien zij voorzien is op de dagorde in de uitnodiging en indien twee derden van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit aantal niet bereikt wordt zal een tweede vergadering voorzien worden en deze zal geldig kunnen beslissen ongeacht het aantal effectieve leden.

Elke wijziging van de statuten vereist bovendien een tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, zelfs bij een tweede vergadering.

Een wijziging met betrekking tot de doeleinden van de vereniging kan slechts met de instemming van vier vijfden van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden beslist worden.

Artikel 22

Van de beslissingen van elke algemene vergadering wordt een proces-verbaal opgemaakt, getekend door de voorzitter of zijn vervanger, en opgetekend in een daartoe bestemd register. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Het register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel, waar alle leden ervan kunnen inzage nemen.

Iedere wijziging van de statuten moet naar de Griffie van de Rechtbank van Koophandel gestuurd worden en in het bijvoegsel bij het Belgische Staatsblad gepubliceerd worden.


STATUTENTITEL ITITEL IITITEL IIITITEL IVTITEL VTITEL VITITEL VIITITEL VIII