De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen

Titel V: Raad van Bestuur

Artikel 10

Artikel 10-1 : De RvB bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar bij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij is bevoegd voor alle zaken, behalve voor deze welke door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Artikel 10-2 : De RvB kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk aan één of meerdere van zijn leden overdragen.

Artikel 10-3 : Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging vertegenwoordigd, zelfs tegenover derden, door de gezamenlijke handtekeningen van twee bestuurders.

Artikel 10-4 :  De RvB stelt het huishoudelijk reglement op.

Artikel 11

De leden van de RvB worden aangesteld door de effectieve leden tijdens de algemene vergadering en gekozen uit de effectieve leden.

De duur van een mandaat is bepaald op vier jaar en het mandaat is kosteloos.

Indien een mandaat vrij komt, kan een voorlopige bestuurder door de RvB aangesteld worden, om het mandaat van diegene die hij vervangt te beëindigen. Deze benoeming is onderworpen aan de goedkeuring van de daaropvolgende gewone algemene vergadering.

De uittredende bestuurders kunnen opnieuw verkozen worden.

Artikel 12

De RvB benoemt onder zijn leden een voorzitter, een afgevaardigde bestuurder, een secretaris en een penningmeester. Bij belet van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door de afgevaardigde bestuurder of, bij gebrek, door de aanwezige bestuurder met de meeste anciënniteit.

Artikel 13

De beslissingen van de RvB worden genomen bij meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij gelijke stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend. Een beheerder kan een mandaat aan een andere bestuurder overmaken. Een bestuurder kan slechts één mandaat ontvangen.

Artikel 14

De RvB kan een dagelijks bestuur benoemen, waarvan de taak en de bevoegdheden bepaald worden door een huishoudelijk reglement.

Artikel 15

De bestuurders nemen, in de uitoefening van hun functie, geen enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. Tegenover de vereniging blijven zij echter aansprakelijk voor al hun verbintenissen.

Artikel 15-1 :  Publiciteit

De aktes met betrekking tot de benoeming of de stopzetting van de functies van de bestuurders moeten naar de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel toegestuurd worden en in de bijlagen van het Staatsblad gepubliceerd worden.


STATUTENTITEL ITITEL IITITEL IIITITEL IVTITEL VTITEL VITITEL VIITITEL VIII