De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen

Titel IV: Leden

Artikel 5

Artikel 5-1

De vereniging telt effectieve leden, aangesloten leden en ereleden.
Ereleden hebben noch rechten noch verplichtingen.
De effectieve leden bezitten rechtmatig de volledige sociale rechten. Tijdens de Algemene Vergaderingen hebben zij alleen, elk op gelijke basis, stemrecht.
De aangesloten leden hebben slechts de rechten en verplichtingen bepaald door het huishoudelijk reglement.
Het aantal leden is onbeperkt, maar bedraagt ten minste vijf effectieve leden.

Artikel 5-2 :  Overeenkomst

  1. Effectief lid : Elke fysieke of morele persoon die effectief lid wenst te worden moet daartoe een schriftelijke aanvraag tot de raad van bestuur (RvB) richten. De beslissing tot toetreding of weigering wordt soeverein door de raad van bestuur genomen.Deze beslissing moet niet gemotiveerd worden.
  1. Aangesloten lid : Kan als aangesloten lid aanvaard worden elke fysieke of morele persoon die belangstelling toont voor de activiteiten van de vereniging en wenst daartoe zijn bijdrage te leveren.
   • Hij/zij doet aan de RvB een schriftelijke aanvraag die door twee effectieve leden wordt gesteund.
   • De beslissing tot toetreding of weigering wordt soeverein door de raad van bestuur genomen. Deze beslissing moet niet gemotiveerd worden.
  1. De personaliteiten die als erelid worden voorgedragen moeten geen schriftelijke kandi-datuur indienen.

Artikel 6 :  Ontslag en uitsluiting

Elk ontslag en uitsluiting van een lid geschiedt volgens de procedure voorzien in het artikel 12 van de wet van 27 juni 1921.

Het ontslagnemend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een ontslagnemend, uitgesloten of overleden lid, kunnen geen enkel recht doen gelden op het maatschappelijke bezit van de vereniging.

De leden kunnen uitgesloten worden, wanneer zij de statuten of het huishoudelijk reglement niet nakomen of wanneer zij door hun gedrag of hun handeling de belangen van de vereniging schaden.

De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering uitgesproken worden, mits een tweederde meerderheid van de stemmen.

De aangesloten leden kunnen uitgesloten worden door een eenvoudige beslissing van de RvB die niet verplicht is haar beslissing te motiveren.

Artikel 7

De leden zijn niet verplicht lidgeld te betalen. De RvB kan echter, indien deze het wenselijk acht, de leden uitnodigen om een vrijwillige bijdrage te storten om de werkingskosten te dekken of om een actie, bedoeld om de doelstelling van de Vereniging te bereiken, te promoten.

De leden zijn in geen enkel geval ten persoonlijke titel verantwoordelijk voor de verbintenissen die door de Vereniging zijn aangegaan.

Artikel 8 : Het register van de effectieve leden

De RvB houdt een register bij van de effectieve leden.

Dit register bevat de namen, voornamen en adressen van de effectieve leden. Bovendien worden de beslissingen tot toetreding, ontslag of uitsluiting van effectieve leden in dit register genoteerd door de RvB binnen de acht dagen nadat de RvB kennis heeft gehad van de beslissing.

Artikel 9 : Verplichtingen van de effectieve en aangesloten leden

De effectieve en aangesloten leden zijn verplicht de statuten, het huishoudelijk reglement te eerbiedigen evenals de beslissingen die door de organen van de Vereniging genomen worden. Zij mogen de belangen van de Vereniging niet schaden.


STATUTENTITEL ITITEL IITITEL IIITITEL IVTITEL VTITEL VITITEL VIITITEL VIII