Huishoudelijk Reglement van de VZW

Titel III: Het Beheer van de Gelden – Bijdragen

a.  Bankrekeningen en uitgaven

De Schatbewaarder is belast met het beheer van de gelden van de Vereniging. Met het oog hierop wordt hij belast met het openen van een lopende rekening, gekoppeld aan een spaarrekening. Hij verricht de lopende uitgaven op eigen initiatief en de belangrijke uitgaven in functie van de beslissingen genomen door de Raad van Bestuur of het Dagelijks Bestuur.

b.  De Boekhouding

De boekhouding van de Vereniging wordt door de Schatbewaarder gevoerd, dit in overeenstemming met de Wet. Bij een voorziene afwezigheid van meer dan een maand, zal de Schatbewaarder de boekhouding aan een andere Bestuurder, belast met de interim, toevertrouwen.

c. Nazicht van de boekhouding

De boekhouding zal nagezien worden door twee verificateurs aangesteld door de Algemene Vergadering. Na verslag door de verificateurs kan de Algemene Vergadering gevraagd worden aan de Bestuurders ontlasting voor het voorbije jaar te verlenen.

d.  Bijdragen

Hoewel de leden van de Vereniging tot geen enkele bijdrage verplicht zijn, kan een vrijwillige bijdrage gevraagd worden indien dit nodig geacht wordt om de doeleinden van de V.Z.W. te bereiken. De inningmodaliteiten van deze bijdrage worden door het Dagelijks Bestuur vastgelegd.


HRTITEL ITITEL IITITEL IIITITEL IVTITEL VTITEL VITITEL VII